"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Katalogi operacji remontowych

Formalnie rzecz biorąc w aktualnym stanie prawnym kosztorysowanie robót i usług nie jest regulowane żadnymi przepisami, za wyjątkiem inwestorskiej kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych towarzyszącej zamówieniom finansowanym ze środków publicznych. Jednak aktualnie w różnych sektorach gospodarki pojawiają się potrzeby rejestracji i standaryzacji czynności usługowych służące poprawie jakości, obniżeniu kosztów i likwidacji nadużyć. W szczególności w energetyce, gdzie występuje duża ilość prac remontowych, występuje potrzeba
  • wyceny zapotrzebowania na pracę służb remontowych na etapie planowania (tworzenie kosztorysu wstępnego)
  • oceny efektywności pracy własnej spółki wykonawczej - kosztorysowanie powykonawcze wykonanych prac remontowych
  • zgromadzenia wiedzy w uporządkowanej formie o urządzeniach, czynnościach remontowych i konserwacyjnych wymaganych dla tych urządzeń w różnych elektrowniach należących do Grupy
  • stworzenia podstaw uwolnienia synergii standaryzacji.
ISC, wykorzystując bogate doświadczenia w zakresie znajomości rozwiązań organizacyjnych w obszarze zarządzania majątkiem, technologii i organizacji prac remontowych infrastruktury energetycznej, kilkakrotnie uczestniczyło w opracowaniu katalogów prac remontowych dla koncernów wytwórczych energii elektrycznej.
Specjaliści wydziałów remontowych elektrowni wspierani i koordynowani przez naszą firmę, która także dostarczyła szablony i przykłady rozwiązań, opracowywali katalogi takich prac publikujące standardowe roboczogodziny realizacji operacji naprawczych i remontowych dla poszczególnych urządzeń energetycznego ciągu technologicznego. Katalogi te zostały oparte na podziale majątku produkcyjnego w każdej elektrowni i elektrociepłowni na jednolite, w skali Koncernu, grupy technologiczne.